Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan Funky Jungle (SOUL+FOOD bvba) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 10 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Funky Jungle / SOUL+FOOD bvba
Onder-den-Toren 7

2800 Mechelen
info@funkyjungle.be

Tel 015 67 72 99
BTW BE 0650 922 656

Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel (hierna ‘webshop’ genoemd) van Funky Jungle, een BVBA met maatschappelijke zetel te Onder-den-Toren 7, 2800 Mechelen (België), BTW BE0650.922.656 biedt haar klanten de mogelijkheid om koopwaar online aan te kopen. Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van de website (“Klant”) bij Funky Jungle. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Funky Jungle houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Funky Jungle aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de koopwaar zoals ze woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die in België wonen. De koopwaar is uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Funky Jungle niet. Funky Jungle is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Funky Jungle is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of afhaaldatum, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 14).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Funky Jungle. Funky Jungle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen
De klant kan via de webshop koopwaar bestellen door een hoeveelheid aan te duiden en het artikel in het winkelwagentje te plaatsen. Na het winkelen kan de klant via het winkelwagentje zijn bestelling plaatsen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Funky Jungle.
De koopwaar wordt in Funky Jungle geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

Funky Jungle  is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Verkoop alcoholhoudende dranken
De wettelijke minimumleeftijd voor de verkoop, het schenken of het aanbieden van alcohol is vastgelegd in DE WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN DE GEBRUIKERS OP HET STUK VAN VOEDINGSMIDDELEN EN ANDERE PRODUCTEN.

Het is verboden om alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% vol. te verkopen, te
schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Het is verboden om sterkedrank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -18-jarigen.

Omdat Funky Jungle aansprakelijk kan worden gesteld in geval van niet-naleving van de minimum leeftijdsgrenzen voor het verkopen, serveren of aanbieden van alcohol, mag Funky Jungle daarom de koper vragen aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien of achttien (identiteitskaart, studentenkaart, …). Bij twijfel kan Funky Jungle de verkoop weigeren, want wij blijven altijd verantwoordelijk.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde koopwaar blijft tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Funky Jungle. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde koopwaar beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Afhaling
De klant kan zijn/haar pakket afhalen in Funky Jungle op de afhaaluren zoals die vermeld zijn in de productomschrijving. De klant verbindt zich ertoe de privacy van het afhaalpunt te respecteren.

De klant verbindt zich ertoe het pakket af te halen tijdens de vastgestelde afhaaluren. Na de afhaaluren wordt het afhaalpunt gesloten en kan er alleen nog telefonisch contact worden opgenomen. De beheerder van het afhaalpunt heeft geen verplichting om de abonnees buiten de afhaaluren te bedienen. Indien de abonnee verhinderd is, verbindt hij zich ertoe om iemand te vragen zijn pakket af te halen. Indien dit niet mogelijk is, dan zal de abonnee contact nemen met de beheerder van het afhaalpunt vóór het sluitingsuur om te zien of er een mogelijkheid bestaat om het pakket op een ander moment af te halen. De abonnee mag de beheerder van het afhaalpunt enkel contacteren tussen 9u ‘s morgens en 20u ‘s avonds of per e-mail.
Indien de klant zijn pakket niet is komen afhalen en Funky Jungle niet heeft verwittigd, dan mag Funky Jungle zelf beslissen wat hij met het niet afgehaalde pakket doet.

Artikel 8: Garantie en Aansprakelijkheid
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Deze garantie is echter niet van toepassing op levensmiddelen. De garantie is niet overdraagbaar.

Funky Jungle biedt haar klanten kwaliteitsproducten aan en verneemt het graag als producten ontbreken of niet aan de kwaliteitsnorm voldoen. De abonnee kan zijn opmerking of klacht formuleren via e-mail, per brief of telefoon. Naargelang de aard van de opmerking zal Funky Jungle een zo goed mogelijke regeling treffen. Ontbrekende producten worden gecompenseerd of terugbetaald. Funky Jungle kiest zelf welke oplossing ze daarvoor biedt. De aansprakelijkheid van Funky Jungle is in elk geval steeds beperkt tot de terugbetaling van de geleverde koopwaar of de vervanging ervan, naar keuze van Funky Jungle.

Als klant kan u ook steeds terecht bij het Europese Online Dispute Resolution platform (ODR).

Artikel 9: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument koopwaar aankopen via de webshop. Het herroepingsrecht kan echter nooit ingeroepen worden voor levensmiddelen die Funky Jungle aanbiedt. Zij vallen door hun aard niet onder het algemene herroepingsrecht.

Artikel 10: Privacy
Funky Jungle respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, sporadische reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Funky Jungle, Onder-den-Toren 7, 2800 Mechelen, België gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Funky Jungle, Onder-den-Toren 7, 2800 Mechelen, België.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Funky Jungle heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Funky Jungle houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@funkyjungle.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Indien Funky Jungle om welke reden ook nalaat om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, kan dit door de klant nooit gezien worden als een verzaking aan dit recht. Het kan evenmin de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Funky Jungle Klantendienst
De klantendienst van Funky Jungle is bereikbaar op het telefoonnummer 015 67 72 99, via e-mail op info@funkyjungle.be of per post op het volgende adres Funky Jungle, Onder-den-Toren 7, 2800 Mechelen, België

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Funky Jungle. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze Voorwaarden.
Funky Jungle kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

Update 26/07/2022